Arbeidsavtaler

Skal du skrive en arbeidsavtale, enten som ansatt eller arbeidsgiver, er her noen tips om hva du bør være oppmerksom på.

I Spania er det obligatorisk med en arbeidskontrakt innen den ansatte begynner å arbeide. Den skal lages i tre eksemplar da den ansatte, arbeidsgiveren samt myndighetene skal ha hvert sitt. Før den ansatte begynner å arbeide skal arbeidsgiveren melde fra til Seguridad Social (Trygdekontoret), at den ansatte skal begynne og dato for tiltredelse. Kontrakten skal innholde opplysninger om arbeidstid, lønn og beskrivelse av arbeidets art. Kontrakten kan gjelde hel- eller halvtids arbeide.

Arbeidstiden skal ikke være mer enn 40 timer i uken. En kan ha inntil 80 timer overtid i året. Overtid kan tas ut i avspasering innen fire måneder, vanligvis en time for hver time overtid. En har krav på 1½ dag fri i uken, og 30 dager ferie i året.

Ansatte lønnes etter time, dag, eller måned. Myndighetene har fastsatt minimumslønnen til omtrent en million pesetas i året, fordelt på fjorten lønnsperioder. Hver måned er en periode og de to siste perioder utbetales i forbindelse med ferie, samt til jul.

Noen bransjer opererer med 15 eller 16 perioder, men alle har rett til to ekstra utbbetalinger i året.

Ansettelse skal helst være fast, men det er unntak for følgende forhold:
Perioder med spesielt stor arbeidsbelastning. Normalt ikke mer enn seks av tolv måneder.
I forbindelse med permisjon for fast ansatte, for eksempel svangerskapspermisjon eller studiepermisjon.
I forbindelse med spesielle prosjekt eller oppdrag. Arbeidsforholdet opphører når prosjektet eller oppdraget er avsluttet.
Praksisplass for en person som er yngre enn 21 år og trenger praksis for å kunne kvalifisere seg til et bestemt arbeide. Praksisperioden er vanligvis på 6—24 måneder.

En fast ansatt kan i prinsippet ikke sies opp. Dersom en er ansatt for en bestemt periode, opphører kontrakten å gjelde når kontraktsperioden utløper. Forlengelse av kontrakten kan skje ved visse forhold. For eksempel kan en i restaurantbransjen forlenge en kontrakt en gang i løpet av en 18-måneders periode. Er ansettelsen midlertidig, skal den høyst være på 13 måneder i en 18-måneders periode.

Prøvetid kan normalt ikke være mer enn 15 dager.

Minimumsalderen for arbeide er i Spania 16 år. Er den ansatte under 18 år gjelder spesielle regler for overtid- og kveldsarbeide. Det er også begrensninger for denne gruppen når det gjelder risikofyllt eller helsefarlig arbeidsoppgaver.

En har ved ansettelse av personale ikke lov å stille diskriminerende krav angående kjønn, alder, rase, sivilstand, språk, politisk standpunkt eller religion. For å behandle problemer i forbindelse med ansettelsesforhold finnes det spesielle “gestorias” (se informasjon under konsulent), som arbeider med lønnsforhold i samarbeide med selskapets revisor.

 


About the Author

My name is Andreas Beining. Beining is an old Norwegian word, meaning "good helper" or "favour". I certainly believe that I am a good helper! :)